สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบโล่ เกียรติบัตรดีเด่นด้านต่าง ๆ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบโล่ เกียรติบัตรดีเด่นต่าง ๆ ดังนี้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา การแข่งขันเด็กเก่งคณิตศาสตร์ การแข่งขันทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2