สพป.หนองคาย เขต 1 จัดประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกโรงเรียน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น การชี้แจงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ออกแบบแนวทางการแก้ไข และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น เป็นการเปิดกว้างให้เกิดกระบวนการของการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนเครือข่ายจาก 7 โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 ณ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย