สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนในโครงการพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการโรงเรียนในโครงการพื้นที่สูงและถิ่นธุรกันดาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และ เขต 2 ร่วมกันดำเนินการจัดขึ้น เพื่อสร้างและส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ พัฒนาทักษะอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นทีภูเขาสูงและถิ่นธุรกันดาร ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลที่ดีและยั่งยืนต่อโรงเรียน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 47 โรง ณ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน