งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 61

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล ชั้น 6 ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิล์ด สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ รวม 79 คน โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และนายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 กล่าวรายงาน
โดยการจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาของรัฐและสำนักงานฯ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และพากเพียร จนถึงวันที่แต่ละท่านเกษียณอายุราชการ อันเป็นสิ่งที่สมควรได้ร่วมชื่นชมยินดี และควรค่าแก่การยกย่อง เพื่อเป็นความภาคภูมิใจ ถือเป็นเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ของตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป
และในปี 2561 นี้ มีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถานศึกษาเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 รวมผู้เกษียณอายุราชการ 79 คน มีดังต่อไปนี้ 1.นางอุษา สังข์น้อย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สป.1 2.นางกมลธรรม นิ่มเฉลิม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.สป.1 3.นางวรีวรรณ สิงห์ทอง ผอ.ร.ร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 4.นายพล จี้มูล ผอ.ร.ร.วัดราษฎร์โพธิ์ทอง 5.นายสมชาติ สุดสาคร ผอ.ร.ร.วัดตำหรุมิตรภาพที่ 65 6.นายศักดิ์เดช แก้วน้อย ผอ.ร.ร.พิบูลประชาบาล 7.นางอมรพันธ์ พุ่มภชาติ ผอ.ร.ร.พลอยจาตุรจินดา 8.นางสมหมาย เนียมฉาย ผอ.ร.ร.วัดไตรมิตรวราราม 9.น.ส.ประนอม แซ่เซียว ครูคศ.3ร.ร.พร้านีลวัชระ 10.นางมณเฑียร นารถอุดม ครูคศ.3ร.ร.พร้านีลวัชระ 11.น.ส.วัฒณี วันรอด ครูคศ.3 ร.ร.พร้านีลวัชระ 12.นางวัชราภรณ์ พิกุลน้อย ครูคศ.3ร.ร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 13.นางทิพวัลย์ พันธุ์พยัคฆ์ ครูคศ.3ร.ร.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 14.น.ส.ปนรรฐพร เล้าพิชนิช ครูคศ.3ร.ร.วัดสุขกร 15.นางสุวิชญา งามขำ ครูคศ.3ร.ร.วัดสุขกร 16.น.ส.สุธาทิพย์ นาคจู ครูคศ.3ร.ร.วัดบางโปรง 17.นางมาลี ชูช่าง ครูคศ.3ร.ร.วัดด่านสำโรง 18.นางนาฏยา นันทกสิกร ครูคศ.3ร.ร.วัดด่านสำโรง 19.นางเสาวนิจ ทองมูล ครูคศ.3ร.ร.วัดด่านสำโรง 20.นายธนินท วรรณพาหุล ครูคศ.3ร.ร.วัดด่านสำโรง 21.น.ส.ภัทรานิษฐ์ ฉิ่งทองธนะสิทธิ์ ครูคศ.3ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 22.นางวงเดือน สร้อยมณี ครูคศ.3ร.ร.คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 23.นายศุภฤทธิ์ ศรีปลั่ง ครูคศ.3ร.ร.คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 24.น.ส.พนิดา ธนมงคลฤทธิ์ ครูคศ.3ร.ร.คลองสำโรง 25.นางไพลิน กนิษฐชาติ ครูคศ.3ร.ร.อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 26.น.ส.ชูศรี แดงเผือก ครูคศ.3ร.ร.วัดไตรสามัคคี 27.นางณัชชามณฑ์ ช้อนทอง ครูคศ.3ร.ร.วัดไตรสามัคคี 28.นางรัตนา ชัยชนะ ครูคศ.3ร.ร.วัดไตรสามัคคี 29.นางรัตนะ ชัยชนะ ครูคศ.3ร.ร.วัดไตรสามัคคี 30.นางสมประสงค์ หุ่นท่าไม้ ครูคศ.3ร.ร.วัดแพรกษา 31.นางอนัญญา กิ่มยิ่งยศ ครูคศ.3ร.ร.คลองมหาวงก์ 32.นายทัศชัย รจนาสันห์ ครูคศ.3ร.ร.คลองมหาวงก์ 33.นางนงลักษณ์ ดีสุคนธ์ ครูคศ.3ร.ร.คลองมหาวงก์ 34.นางอิสรากร สังข์น้อย ครูคศ.2ร.ร.บ้านคลองหลวง 35.น.ส.สุพัฒน์ งามขำ ครูคศ.3ร.ร.บ้านคลองหลวง 36.นางปรียาดา ร่มโพธิ์ ครูคศ.3ร.ร.บ้านคลองหลวง 37.นางกรรณิกา แสงวงศ์ ครูคศ.3ร.ร.บ้านคลองหลวง 38.นางธนารักษ์ ยืนยง ครูคศ.3ร.ร.ชุมชนวัดวัดราษฎร์บำรุง 39.นางปารดา วงศ์ชนเดช ครูคศ.3ร.ร.ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 40.นางอรพินทร์ สุทธิกุลสมบัติ ครูคศ.3ร.ร.พิบูลประชาบาล 41.นางสุพัตรา โพธิ์ทอง ครูคศ.3ร.ร.เอี่ยมสุรีย์ 42.นางภิรมย์ แก้วมูลศรี ครูคศ.3ร.ร.เอี่ยมสุรีย์ 43.นางสุรีพร ซุ่นทรัพย์ ครูคศ.3ร.ร.อนุบาลสุขสวัสดิ์ 44.น.ส.ทัศนีย์ แก้วสลับสี ครูคศ.2ร.ร.อนุบาลสุขสวัสดิ์ 45.น.ส.ผ่องศรี เฉินยืนยง ครูคศ.3ร.ร.บ้านบางจาก 46.นายชัยฤทธิ์ สว่างใจ ครูคศ.3ร.ร.บ้านบางจาก 47.นางรัตนา ดีไธสง ครูคศ.3ร.ร.วัดชมนิมิต 48.น.ส.วิมล วิมุกตะลพ ครูคศ.3ร.ร.วัดครุใน 49.นางลัดดา ปัญญาภรณ์ประสาท ครูคศ.3ร.ร.วัดชมนิมิต 50.นายอัศวชัย วิมุกตะลพ ครูคศ.3ร.ร.วัดครุใน 51.น.ส.อาภาพร เยี้ยเทศ ครูคศ.3ร.ร.วัดครุนอก 52.นางชมพูนุช พุฒิชาติ ครูคศ.3ร.ร.พลอยจาตุรจินดา 53.น.ส.วนิดา บุญญาวิวัฒน์ ครูคศ.3ร.ร.พลอยจาตุรจินดา 54.นางสุพรรณี อยู่คุ้ม ครูคศ.3ร.ร.วัดสวนส้ม 55.นางกัลยาณี ชิดตเจริญ ครูคศ.3ร.ร.วัดสวนส้ม 56.นางศุภกร รังสิมาเทวัญ ครูคศ.3ร.ร.วัดสวนส้ม 57.นายยิ่งศักดิ์ อยู่เจริญ ครูคศ.3ร.ร.วัดสวนส้ม 58.น.ส.จินตนา วาทีนุเคราะห์ ครูคศ.3ร.ร.วัดบางหัวเสือ 59.นางวรรณเพ็ญ ยศวัฒนะกุล ครูคศ.3ร.ร.วัดคันลัด 60.นางอุไร เกิดอิ่ม ครูคศ.3ร.ร.วัดโยธินประดิษฐ์ 61.นางเรวดี ยอดวิเศษ ครูคศ.3 ร.ร.วัดโยธินประดิษฐ์ 62.นางศิวิไล มั่งคั่ง ครูคศ.3ร.ร.วัดบางกระเจ้ากลาง 63.นางมาลี พงศ์เทพูปถัมภ์ ครูคศ.3ร.ร.วัดบางน้ำผึ้งใน 64.นางฉอเราะ พจนวัฒนพันธุ์ ครูคศ.3ร.ร.วัดบางกระสอบ 65.นางสุชาดา เข็มมณฑา ครูคศ.3ร.ร.วัดบางกระสอบ 66.นายยุทธนา มณีแดง ครูคศ.3 ร.ร.วัดแหลมฟ้าผ่า 67.นางอุบล มณีแดง ครูคศ.3 ร.ร.วัดแหลมฟ้าผ่า 68.นางอัจฉรา วงศ์สามศร ครูคศ.3 ร.ร.วัดคลองสวน 69.นางเฉลา ละมูลมั่ง ครูคศ.3 ร.ร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 70.นางนิรมล เจียมวิจักษณ์ ครูคศ.3 ร.ร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 71.นางณัฐสมร โสตะจินดา ครูคศ.3 ร.ร.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 72.นายศุภชัย โพธิ์เมือง ครูคศ.3 ร.ร.คลองนาเกลือน้อย 73.นางกมลวรรณ เจริญธรรม ครูคศ.3 ร.ร.คลองนาเกลือน้อย 74.นางสุณีรัตน์ แย้มอาภา ครูคศ.3 ร.ร.คลองสองพี่น้อง 75.น.ส.อัจฉรา ทวีวรรณ ครูคศ.3 ร.ร.คลองสองพี่น้อง 76.นายเทวินทร์ ทองมี นายช่างโยธา สพฐ.ช่วยราชการสพป 77.นายบุญเลิศ เนียมพันธ์ ช่างไม้ระดับ ชพ สพป.สป.1 78.นายวิลักษณ์ ชุนบุญ ช่างปูน ระดับช2 ร.ร.พิบูลประชาบาล 79.นายสมชาย ถากุล ช่างสี ระดับ ช3 ร.ร.พิบูลประชาบาล