สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมพัฒนาธุรการโรงเรียน ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน

นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิด มอบนโยบายในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของ สพฐ.ตามนโยบาย เจ้าหน้าที่ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีศักยภาพ พร้อมรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ผ่านระบบ Conference โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จำนวน 129 คน เข้ารับการอบรมในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2