สพป.ยโสธร เขต ๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดเมนูอาหารกลางวัน โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อเด็กไทยได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ

วันนี้ (๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดเมนูอาหารกลางวัน โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๔ คน ประกอบด้วย  ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับมอบหมายงานใหม่ และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันที่ต้องการทบทวนและเสริมสร้างความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Thai School Lunch  จากอำเภอทรายมูล จำนวน ๘ คน  อำเภอป่าติ้ว จำนวน ๑๙ คน  อำเภอไทยเจริญ จำนวน ๙ คน  อำเภอกุดชุมจำนวน ๒๙ คน และอำเภอเลิงนกทา จำนวน ๓๙ คน  โดยมี  นายคชาภัฏ  จูมผา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สพป.ยโสธร เขต ๒

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้  เพื่อชี้แจงการบริหารจัดการโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และอบรมโปรแกรมการจัดเมนูอาหารกลางวัน  เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดเมนูอาหารกลางวัน โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ให้กับครูกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  วิทยากรให้ความรู้  คือ  นายนิพนธ์  จันทร์เพชร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกกลาง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

ในการนี้ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  กล่าวว่า  การสร้างความตระหนักในการเสริมสร้างอาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ  ถูกสุขลักษณะ  เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จึงขอให้คุณครูทุกคนใส่ใจในการดำเนินการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อคุณภาพของลูกๆ นักเรียน ให้เจริญเติบโตสมวัย อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

          

 

งานประชาสัมพันธ์  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)