สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ผอ.สพท.

นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายทองสุข อยู่ศรี อดีต ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์ อดีต ผอ.สพม.39 คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานของ นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 โดยได้นำเสนอผลการปฏิบัติงาน พร้อมนำเยี่ยมชมนิทรรศการ PLC สู่การพัฒนาองค์กร ของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 PLC สู่การปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม PLC ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม การบริหารจัดการคุณภาพ โดยใช้กระบวนการ PLC โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ วันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2