การประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ EP (English Program)

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานกรรมการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ EP (English Program) ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 1 ร่วมเป็นกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว