นิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพชุมชน ในสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564  นายอนุกูล  ทองนุ้ย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  นายสำราญ  ศรีจันทร์   รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  ออกนิเทศติดตามที่โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ  อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร พร้อมทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และช่วงบ่ายโรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร  ลงพื้นที่โรงเรียนดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  โดยได้เชิญผู้บริหารในพื้นที่ทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยพร้อมเพรียงกัน    …อิสระ/ภาพ/ชุลีพร/ข่าว