สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ห้องชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 นายพิษณุ เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โรงเรียนจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ครูผู้ทำหน้าที่หัวหน้างานวิชาการเกี่ยวกับอุปกรณ์ DLTV และพัฒนาประยุกต์การจัดการเรียนการสอน NEW DLTV  ซึ่ง สพฐ.กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  จึงได้พัฒนาและประยุกต์การจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ NEW  DLTV ทั้งในระบบการถ่ายทอดจากโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางที่รับสัญญาณ และ ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยปรับผังรายการให้ NEW  DLTV เป็นการจัดการศึกษาทางไกลที่ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่แบบ Active Learning ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป