สพม.14 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพังงา

+++++วันที่ 20 มกราคม 2564 นายสมชาย  รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพังงา เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       ปี 2564 และให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรมและโปร่งใส   เรวดี…ภาพ / ข่าว