สพป.เลย เขต ๒ ปฏิบัติกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๘.๓๐ น. นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ  ไหว้พระสวดมนต์  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่  กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี  แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   แสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากรในสำนักงานเขตฯ แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมธรรมาภิบาลและคุณธรรมอัตลักษณ์ จากนั้น ผอ.สพป.เลย เขต ๒ แจ้งข้อราชการและภารกิจในช่วงวันศุกร์-เสาร์ที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา สพป.เลยเขต ๒  ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ซึ่งได้รับจัดสรรจำนวน ๑๒ อัตรา การดำเนินการคัดเลือกดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ขอบคุณบุคลากรผู้มีส่วนร่วม  การแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ มอบ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯเข้าร่วม  การแข่งขันกีฬานักเรียนปี ๒๕๖๑ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง  รับมอบเงินสนับสนุนกีฬา”เบญจภาคีสัมพันธ์”และกีฬา “๑๕ สพท.สัมพันธ์”จาก สอ.ครูเลย จำกัด จำนวน ๑๑,๐๐๐.-บาทโดย นายเจริญศักดิ์  บรรพลา ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เลย เขต ๒ เป็นผู้แทนมอบ   ผอ. สพป.เลย เขต ๒ มอบของขวัญแก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดเดือนธันวาคม เป็นโครงงานรวมใจให้คุณ ภายใต้โครงการดำเนินงานเขตสุจริต   และยิ้มไหว้ทักทายกันก่อนปฏิบัติงา