สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 จัดกิจกรรมเยาวชนไทยใส่ใจศีลธรรม

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนไทยใส่ใจศีลธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านแพะพิทยา อำเภอแม่สะเรียง ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับองค์กรภาคีภาครัฐเอกชน และชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนไทยใส่ใจศีลธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร และพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมเพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1. การไหว้พระ และสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตร 2. รับชมภาพยนตร์ 3 มิติ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับคุณธรรม 3.การฝึกระเบียบการเดิน และการฝึกระเบียบการทำความสะอาด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียน 12 โรง จำนวน 800 คน เข้าร่วมกิจกรรม