สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้และสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทยแบบมีส่วนร่วม

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้และสถานศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทยแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมไชยชนะวดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีนางสาวปวิชญา สินน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วยสถานศึกษาที่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 15 โรงเรียน และสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 6 โรงเรียน วิทยากรให้ความรู้รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และนายสมยศ กระจ่างแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2