สพฐ. ร่วมใจปฏิบัติการ 5 ส คิกออฟ Big Cleaning Day “สพฐ. ปลุกจิตสร้างนิสัย 5 ส. ทำได้ทุกวัน”

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นำคณะผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. พร้อมข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ทำพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส “สพฐ. ปลุกจิตสร้างนิสัย 5 ส. ทำได้ทุกวัน” ประจำปี 2564 ณ บริเวณสวนวันครู อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โดยมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทุกสำนัก จำนวน 23 สำนัก พร้อมปล่อยขบวน Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดจุดต่างๆ ของ สพฐ. อย่างพร้อมเพรียงกัน

สำหรับกิจกรรม 5 ส ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในสถานที่ทำงาน ให้เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงานและถูกสุขลักษณะ โดยให้บุคลากรของ สพฐ. นำกิจกรรม 5 ส มาใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของ สพฐ. ได้เรียนรู้ ตระหนัก ในความสำคัญของการนำกิจกรรม 5 ส มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนหนึ่งเป็นภารกิจประจำ โดยจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส เป็นระยะ อย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลไปปรับปรุงกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจัดให้มีการประชุมเพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเผยแพร่ไปสู่หน่วยงานอื่นๆ ต่อไป