สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนช่วงเปิดเรียนในสถานการณ์ป้องกันโควิด

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ศน.ยุวดี  เส็งผล และบุคลากรทางการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม รร. วัดด่านจันทร์ อ.สระโบสถ์ เพื่อติดตามการบริหารจัดการ ของ รก.ผอ.โรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในช่วงเปิดเรียนวันแรกหลังปิดเรียนตามประกาศหยุดเรียนในสถานการณ์โควิดระบาด 2019 ทั้งนี้ได้เข้าพบปะครู/นักเรียนในช่วงจัดการเรียนการสอน และเสนอแนะให้โรงเรียนรักษามาตรการการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งฝากให้นักเรียนตั้งเรียน และให้ครูรักษามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและเน้นย้ำให้มีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้นไป