ต.ส.น.ตรวจนิเทศการใช้งบประมาณโรงเรียน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุกูล ทองนุ้ย ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภู ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยคณะฯ ออกนิเทศตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา และเงินโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนบ้านผักตบ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เพื่อให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง โดยยึดระเบียบและผลประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักพร้อมมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่นักเรียน โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้บริหาร คณะครูที่รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี และครูอาหารกลางวัน   จึงขอขอบคุณในการเสียสละของคณะทุกท่าน…ชุลีพร/ข่าว