18 เขตตรวจราชการ สพฐ. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง ศธ.

18 เขตตรวจราชการ สพฐ. ประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง ศธ.
– ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ประจำเขตตรวจราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตในเขตตรวจราชการร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย