SP ของบริษัท TRUE ลงพื้นที่ภาคสนาม รร.สังกัด สพป.สิงห์บุรี

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 School Partner ของบริษัท TRUE ที่ดูแลรับผิดชอบ 3 โรงเรียนประชารัฐ ในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดคีม โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) ลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกับ นายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สิงห์บุรี ที่รับผิดชอบพื้นที่ เพื่อศึกษาข้อมูลดูสภาพจริง โดยมีกิจกรรมร่วมกับครู ผู้บริหารโรงเรียน วิเคราะห์จุดเด่น จุดบกพร่อง ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน มุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะการคิดและทักษะอาชีพที่จำเป็นที่จะก่อให้เกิดรายได้ โดยในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 มีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะพัฒนาต่อยอดอาชีพที่เป็นผลิตภัณฑ์จากอ้อย (ตามบริบท) โรงเรียนวัดคีม มีความเห็นร่วมกันว่าน่าจะพัฒนาระบบสหกรณ์เนื่องจากผลผลิตจากด้านเกษตรหลากหลาย โรงเรียนวัดห้วยเจริญสุข จะมีการพัฒนาผลผลิตจากเห็ดครบวงจร จะได้มีการจัดทำแผนอย่างเป็นระบบในการพบกันครั้งต่อไป โดยผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน ได้แก่ นายบรรเทิง โนนเปือย ผอ.ร.ร.วัดคีม นายสุชิน ทดแทน ผอ.ร.ร.วัดห้วยเจริญสุข และ นางสาวจริยา จันทราสา ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง