ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดในเขตพื้นที่ อำเภอเลิงนกทา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัดในเขตพื้นที่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โรงเรียนบ้านดอมมะซ่อม โรงเรียนบ้านสมสะอาด โรงเรียนบ้านด่าน พร้อมติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2