ประชุมการดำเนินงานคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายสมพร สุขอร่าม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3 ตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมดอยหลวง สำนังกานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว