ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.นครพนม เขต 2

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  

ดร.วีรพล  สารบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พร้อมด้วย นายอำพัน  พรมโคตร นายกสมาคมครูผู้บริหารอำเภอศรีสงคราม นายสมเพท  วงษาเนาว์ นายกสมาคมครูผู้บริหารอำเภอนาหว้า  เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนราษฎร์สามัคคี  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ตรวยเยี่ยมห้องเรียน โดยสพป.นครพนม เขต 2 จะดำเนินการประกวดห้องเรียนคุณภาพ ระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต่อไป เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ โดยนายวิญญู   คำหา ผอ.โรงเรียนราษฎร์สามัคคี นำเรียนข้อมูลของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง

ต่อมาเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนประสานมิตร  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ตรวยเยี่ยมห้องเรียน มอนนโยบายของสพป.นครพนม เขต 2 ในการปรับภูมิทัศน์ “ป้ายชัด ตัดหญ้า ทาสี” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ โดยว่าที่ร้อยตรีวิทยา วงษาเนาว์ ผอ.โรงเรียนชุมชนประสานมิตร นำเรียนข้อมูลของโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว  อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม  เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตรวยเยี่ยมห้องเรียน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง