สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 วางแผนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายนพดล  ตลับแก้ว  เป็นประธานการประชุมวางแผนขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่ง สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง และโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 11 แห่ง  โดยการประชุมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม (1) พิจารณาโรงเรียนที่มีความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) กำหนดการลงพื้นที่นิเทศ ให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2