สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย 3

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย 3 ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยใช้รูปแบบ 5A&P Model ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ PDCA สู่คุณภาพ 5Q ด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย 3 ระยะที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือและโรงเรียนบ้านเมืองหมี “พรหมวิทยา” อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย