สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนตามแผนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 3 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย 1

นพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย 1 ดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนตามแผนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยใช้รูปแบบ 5A&P Model ขับเคลื่อนโดยใช้กระบวนการ PDCA สู่คุณภาพ 5Q ด้วยกระบวนการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาเมืองหนองคาย 1 ระยะที่ 3 ณ โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วั