School Partner จากบริษัท TRUE ลงพื้นที่ภาคสนามโรงเรียนสังกัด สพป.สิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 School Partner ของบริษัท TRUE ที่ดูแลรับผิดชอบ โรงเรียนประชารัฐ ในสังกัด สพป.สิงห์บุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง และโรงเรียนวัดเตย ลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกับ นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือน ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี ที่รับผิดชอบพื้นที่ เพื่อศึกษาข้อมูลดูสภาพจริง โดยมีกิจกรรมร่วมกับครู ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษาสภาพบริบททั่วไปของโรงเรียน พาโรงเรียนเขียนแผนโรงเรียนประชารัฐ และการเข้าใช้เว็บไซค์ของโรงเรียนประชารัฐ วิเคราะห์จุดเด่น จุดบกพร่อง ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นกัลยาณมิตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน มุ่งเน้นการปลูกฝังทักษะการคิดและทักษะอาชีพที่จำเป็นที่จะก่อให้เกิดรายได้ โดยในโรงเรียนวัดเก้าชั่ง จะดำเนินการพัฒนาต่อยอดการปลูกผักไฮโดรโปนิก และเริ่มเรื่องใหม่การปลูกดอกดาวเรือง เพื่อส่งขายในชุมชนซึ่งมีอาชีพร้อยมาลัย และกำดอกไม้ขาย สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และโรงเรียนวัดเตยต่อยอดเรื่องการเพาะเห็ด โดยผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ได้แก่ นายมุนี พวงดอกไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเก้าชั่ง และนายเสน่ห์ พัฒน์พันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตย และคณะครูทั้งสองโรงเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง