สพป.ลพบุรี เขต 2 จัดอบรมการสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2   เป็นประธานเปิดการอบรมการสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  ขันยศ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก และครูจากโรงเรียนในสังกัด มาบรรยายเพื่อมอบองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ฯ จำนวน300 ท่าน ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท  ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2