ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๗ (บุ่งค้า)

นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่  ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๗ (บุ่งค้า) โดยมี  นายสุริยันต์  บุญกัณฑ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย  ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  ๑๗  (บุ่งค้า) เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

 การดำเนินงานตามโครงการของกลุ่มเครือข่ายฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ใน ๔ กลุ่ม สาระหลัก เกิดการเรียนรู้ มีทักษะ และมีพัฒนาการการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นก่อนสอบ O-NET  ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการทดสอบ O–NET  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  นักเรียนระดับชั้น ป.๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๑ คน นักเรียนชั้น ม.๓ จำนวนทั้งสิ้น ๙๒ คน  และ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ คน  โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้

  • กำหนดเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการสอบ O – NET ของโรงเรียน
  • จัดทำแผนการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการสอบ O – NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้สอดคล้องกับโครงการของกลุ่มฯ
  • สอนเสริมเติมเต็มให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด วัดผลรายมาตรฐานโดยใช้แบบทดสอบตามโครงสร้าง หรือ ตัวอย่างข้อสอบ O – NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมาหรือข้อสอบ Pre o-net
  • วิเคราะห์ผลการตอบข้อสอบตามรูปแบบ O – NET รายมาตรฐาน รายบุคคล และพัฒนานักเรียนรายบุคคล
  • แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง ฝึกการตอบข้อสอบ จนเกิดทักษะ ให้มีความพร้อมก่อนสอบ o-net

 

นปภา  หอมหวล  ครูโรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ  :  ภาพ

งานประชาสัมพันธ์  :  ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2