สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีทอดถวายและรับมอบผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีทอดถวายและรับมอบผ้าป่าการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีศีลธรรมและความรู้ความสามารถต่องานที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างโรงเรียน วัดและชุมชน พร้อมทั้งเพื่อจัดหารายได้นำมาพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้