สพป.พิษณุโลก เขต 2 MOU ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 15 ราย สร้างโอกาส ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางลดาวัลย์ กอบฝั้น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 15 ราย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น และพร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2