โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ร.ร.บ้านหนองบาง

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 มีนาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหนองบาง ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นางสุรีรัตน์ ต.สุวรรณ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวศิริวิมล บุญยัง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ 6 และคณะ ได้เดินทางมาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนบ้านหนองบาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ นายชาณุวัติ ศรเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวอรุณรักษ์ เรืองรัตนโภคิน ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำเกลี้ยง นายบุญช่วย ศรีสมพร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาง นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ อดีตประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอน้ำเกลี้ยง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ  พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมกิจกรรมตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนด้วย

ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า  โรงเรียนบ้านหนองบาง  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน  จำนวน 73 คน บุคลากร จำนวน 8 คน มุ่งจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีมาตรฐานบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม นำความรู้ ควบคู่เทคโนโลยี มีทักษะภาษาอังกฤษ ชุมชนร่วมคิดพัฒนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับเทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกระดับชั้นมีเครือข่ายผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นักเรียนทุกคนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันทุกวัน จัดทำโครงการอาหารกลางวัน โดยเน้นอาหารคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการ และโครงการสำรองอาหารเสริม เพื่อเสริมให้กับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการไม่ถึงเกณฑ์ นักเรียนได้ฝึกทักษะวิชาชีพในระหว่างเรียน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ ประกอบด้วย กิจกรรมสหกรณ์  โรงเรียน กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน กิจกรรมขุดบ่อเลี้ยงปลา กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว