สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ นางเพชรี ขามช่วง,นางสาวทัศนีย์ เศษรักษา,นางปัญญพร ครองยุติ,นายธนารัตน์ สีหลิ่ง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น