สพป.พิษณุโลก เขต 2 รับมอบข้อสอบ O-NET เตรียมพร้อมก่อนสอบ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมรับมอบข้อสอบ กระดาษคำตอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมได้ตรวจเช็ค และคัดแยกรายสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ ทั้งนี้ สพป.พิษณุโลก เขต 2 จัดสอบ O-NET ป.6 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 มีโรงเรียนยืนยัน 94 โรงเรียน นักเรียน 1559 คน 84 ห้องสอบ จัดสอบ O-NET ม.3 ในวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564 มีโรงเรียนยืนยัน 37 โรงเรียน นักเรียน 807 คน 45 ห้องสอบ