การร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้องกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”

วันที่ 10  มีนาคม  2564  เวลา  ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ในสังกัด ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network : LN)  วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer : LT) เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM)  การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการเดินทางและความสำเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ได้รับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินโครงการ รวมทั้งได้มีแนวคิดต่อยอดกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับบริบทของชุมชน  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีและทรงร่วมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัยและประถมศึกษา เพราะ วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาคนตั้งแต่เด็กปฐมวัย ให้รู้จักคิดแก้ปัญหา มีทักษะการเคลื่อนไหว มีทักษะการเรียนรู้และทักษะทางสังคม