สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นายอุดม สายโท ดร.วสันต์ ปานทอง นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ร่วมประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2