การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากำแมด โนนเปือย สพป.ยโสธร เขต ๒

วันนี้ (๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๑)  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอติศักดิ์  ไนยะกูล  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ได้รับมอบหมายจาก นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากำแมดโนนเปือย  โดยมี นายประหยัด  ทองน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านโนนยาง  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

 

สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้  มีนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดกลุ่มเครือข่ายฯ  ๑๑ โรงเรียน  รวมจำนวน ๒๔๒ คน เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรได้รับการอนุเคราะห์จากบุคคลที่จบการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาเอกที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่ปรึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้สูงขึ้นร้อยละ ๕ ใน ๔ กลุ่มสาระการเรียน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)   และเสริมสร้างองค์ความรู้ เทคนิควิธีการ กระบวนการคิดวิเคราะห์ข้อทดสอบให้นักเรียนนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองเกิดทักษะที่ยั่งยืน  รวมทั้งกระบวนการประเมินความรู้ของนักเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือชี้วัดในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อไป

นายสมรินทร์  อุทสาร  ผอ.โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง   :   ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2