สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 13-14  มีนาคม 2564 นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัด โดยทุกสนามสอบได้ดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวทางและมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)