สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

 วันที่ 15 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2563  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจข้อปฏิบัติในการจัดการประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  มีความโปร่งใสถูกต้อง  และเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2