สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563

  วันที่ 17 มีนาคม 2564  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและให้ข้อคิดแก่คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  การประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอน  การดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส   ยุติธรรม  และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้เข้าประชุมภาคเช้า จำนวน 100 คน ได้แก่ เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1, 2 และ 3   ภาคบ่าย  จำนวน 100 คน  ได้แก่ เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 4, 5 และ 6 ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2