ประชุม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย มอบหมายให้ นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ,ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม,และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน นักรประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว