ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 เยี่ยมโรงเรียน/สนามสอบ RT

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเกษตรนิคม และโรงเรียนบ้านนาวง เพื่อเยี่ยมชมสภาพสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งพบปะพูดคุยให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่่อนคุณภาพการศึกษา “3 สร้าง 3 เสริมสู่ความยั่งยืน” ของโรงเรียนให้มีคุณภาพ และภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และในการนี้ ได้เยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ( RT) ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วย