สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามสอบโรงเรียนอำเภอเมืองหนองคาย

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากสนามสอบ การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ​สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 สนามสอบโรงเรียนอำเภอเมืองหนองคาย เพื่อให้ดำเนินการสอบอย่างโปร่งใส​ ได้มาตรฐานและยุติธรรม ​​ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี