สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

 วันที่ 19 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  ซึ่งการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  ให้สามารถพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนตามหลักเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและรองรับการประเมินโรงเรียนต้นแบบ ผู้เข้าประชุมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน  19  โรงเรียน  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2