สพป.หนองคาย เขต 1 รับแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.พัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัดทำการรับแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) นำไปสู่การปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1 จัดทดสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2564