สพป.ยโสธร เขต ๒ ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑)  เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  จากนั้น ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ได้กล่าวชื่นชม พร้อมมอบเกียรติบัตร  ใบประกาศเกียรติบัตร แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ  หลากหลายรางวัล  และ ได้มอบนโยบาย ภารกิจ กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป  สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ได้สนองนโยบายลดการใช้กระดาษ  โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมในแต่ละเรื่อง ด้วยการสแกน QR Code   ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  สพป.ยโสธร เขต ๒

 

งานประชาสัมพันธ์  สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2