สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1