สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) กลุ่มเมืองหนองคาย 2

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1  ตรวจเยี่ยมสนามการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  กลุ่มเมืองหนองคาย 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สนามสอบ โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ โรงเรียนสีกายวิทยาคม โรงเรียนหินโงมวิทยา โรงเรียนหาดคำบอนวิทยา โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา และโรงเรียนบ้านเมืองบาง เป็นการทดสอบตามโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา เพื่อให้ได้ถึงข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล นำไปสู่การปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน