สพม.กทม. 2 ร่วมประชุมระดมความคิด “วัยรุ่น ยุคใหม่ ใส่ใจการออม” กับ กอช.

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายอํานาจ อัปษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 เข้าร่วมการประชุมระดมความคิด หัวข้อ “วัยรุ่น ยุคใหม่ ใส่ใจการออม” กับ กอช. โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยเยาวชนนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาทิ นางสาวศรีเพชร ดวงมณี ประธานสภานักเรียน และนักเรียนจากโรงเรียนสิริรัตนาธร รวม 100 คน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร

สำหรับกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการออมเงินของสมาชิก และเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบํานาญ และให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ เป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้คนไทยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เข้าร่วมออมเงินกับรัฐบาลเพื่ออนาคต โดยทุกครั้งที่สมาชิกส่งเงินออมสะสม รัฐบาลจะเติมเงินสมทบเพิ่มให้ตามช่วงอายุ ได้แก่ อายุ 15-30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมสะสม สูงสุด 600 บาทต่อปี อายุ >30-50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมสะสม สูงสุด 960 บาทต่อปี และอายุ 50-60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมสะสม สูงสุด 1,200 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ในการประชุมระดมความคิด หัวข้อ “วัยรุ่น ยุคใหม่ ใส่ใจการออม” กับ กอช. ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากเยาวชนกลุ่มนักเรียน เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพื่อนํามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปรับปรุงข้อกําหนด ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมวินัยการออม โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร ภายใต้สังกัด สพฐ. เป็นผู้รู้จักการออมเงินเพื่ออนาคต และเห็นสิทธิประโยชน์จากการสมัครเป็นสมาชิก กอช. ผลักดันให้เกิดการออมอย่างยั่งยืนต่อไป

ศนท.สพฐ. / ภาพ:รายงาน