สพป.หนองคาย เขต 1 จัดส่งกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้ ดร.พัชระ งามชัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 ได้จัดส่งกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ณ สพป.หนองคาย เขต 1 ทำการทดสอบในวันที่ 24 มีนาคม 2564 โดยได้ดำเนินการบริหารการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงจัดส่งกระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง