สพป.ปจ.2 ขับเคลื่อนแนวทางการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563

         วันที่  2 เมษายน  2564  เวลา 09.00 น. ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  มอบหมายให้นางพรพนา  บัวอินทร์  รอง ผอ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 การประชุมเพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2563 โดยมี นางนภาภรณ์ อากาศ ศึกษานิเทศก์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) นางธัญญรัตน์  ภาพเจริญ  ครูโรงเรียนบ้านบุสูง  และนางผานิด  ศิลา ครูโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว  ซึ่งทำหน้าที่เป็นวิทยากรเครือข่าย (LT) ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2